O przedszkolu

"Kubuś Puchatek" powstał w 2000 roku. Przedszkole działa na zasadzie placówek publicznych (rodzice nie płacą czesnego).

Nasze przedszkole czynne jest przez 11 miesięcy w ciągu roku (oprócz miesiąca sierpnia), od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 grudnia.  Przedszkole obejmuje opieką wychowawczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat zgromadzonych w czterech grupach wiekowych (Misie, Tygryski, Kangurki i Sowy).

 

Oferujemy cztery posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek) przygotowywane na miejscu, zgodnie z wdrożonym programem HACCP. Przestrzegamy zaleceń lekarzy i rodziców odnośnie diet żywieniowych dziecka. Przygotowujemy posiłki z pieczołowicie dobieranych produktów (świeżych warzyw i owoców). Jadłospisy przygotowywane są w oparciu o zalecenia fachowców z zakresu żywienia. Jakość i kaloryczność posiłków podlega bieżącemu wglądowi SANEPiD-u. Zasadą obowiązującą w kuchni jest zapewnienie dzieciom posiłków i napojów zgodnie z ich zapotrzebowaniem.

 

Budynek przedszkolny spełnia wszelkie normy unijne (Ppoż, BHP, HACCP).

Przedszkole posiada także własny plac zabaw. Organizujemy zajęcia tak, aby codziennie dzieci przebywały na świeżym powietrzu, również w formie spacerów.

 

Placówka nasza jest przedszkolem o charakterze dwujęzycznym. Prowadzi edukację języka angielskiego. 

Zapewniamy opiekę, wychowanie i zajęcia dydaktyczne na najwyższym poziomie. Jesteśmy placówką w pełni profesjonalną, otwartą zarówno na potrzeby dzieci, jak i rodziców. Problem adaptacji jest rozwiązywany z uwzględnieniem sugestii rodziców w atmosferze wzajemnego zaufania i tolerancji.

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu prowadzi doświadczona Pani logopeda. Po przeprowadzeniu badania przesiewowego Pani doktor prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej. Zajęcia te odbywają się w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

Zajęcia z j.angielskiego prowadzą lektorzy ze szkoły językowej.

Rytmikę prowadzi wykwalifikowana Pani nauczycielka. Podczas profesjonalnych  zajęć dzieci poznają instrumenty muzyczne, uczą się tańca. Przygotowują przedstawienia okolicznościowe.

Placówka przedszkola udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury psychologicznej i pedagogicznej i kierowanie dzieci na badania psychologiczno – pedagogiczne. 

W ramach programu wychowawczego dzieci uczą się dobrych manier, zwrotów grzecznościowych, nawiązywania prawidłowych relacji na różnych poziomach, rozwiązywania konfliktów i pozytywnej komunikacji interpersonalej.

Serdecznie Zapraszamy!

 

Opłaty za przedszkole Rok szkolny 2023/24

 

Pobyt dziecka w przedszkolu - 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę poza  godzinami realizacji podstawy programowej, która jest realizowana w godz. 8.00-13.00

Wyżywienie dziecka - 14 zł za 1 dzień (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek) Jeżeli dziecko nie uczęszcza stawki nie są liczone.

Pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowany jest za pomocą kart magnetycznych.

Nieodbicie karty powoduje automatyczne naliczanie godzin pobytu (6 zł za dzień).

Wpłaty należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca (za wrzesień płacimy do 10-go października)

Prosimy o terminowe regulowanie należności.

Od nieterminowych wpłat  będą naliczane  odsetki. 

konto przedszkola nr:   66 1240 6348 1111 0010 9261 4609

W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za jaki dokonana jest wpłata.

 

Komitet rodzicielski

Koszt w Roku Szkolnym 2023/24  

50zł/miesiąc (jeżeli dziecko uczęszcza na dodatkową zajęcia muzyczne)

10zł/miesiąc bez zajęć umuzykalniających

Nr konta komitetu: 54 1050 1924 1000 0097 4367 5150

 

 

 

 

RODO

Obowiązek informacyjny

 

 

Klauzula Informacyjna zgodna z Art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Publicznego Kubuś Puchatek, ul. Kopernika 15A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: kubuspuchatek.2000@wp.pl,
tel. 502020406.

2.Przedszkole Publiczne Kubuś Puchatek w Grodzisku Mazowieckim gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego, karty nauczyciela i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

3.W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody .

4.Przedszkole Publiczne Kubuś Puchatek w Grodzisku Mazowieckim co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

5.W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 2 odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz osoby posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z 2017 r. z póź. zm.)

6.W związku z przetwarzaniem Paśtwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w Art. 17 ust. 3 RODO)
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9.Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z póz. zm.). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania w celu uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym. Niepodanie danych powoduje niemożliwość uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym.
 

10.Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizowania celów statutowych przedszkola.

 

 

Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

 w Przedszkolu Publicznym Kubuś Puchatek

w Grodzisku Mazowieckim

Podstawa prawna

 

1. U. 2023 poz. 1606 USTAWA z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997.78.483) – zapisy regulują ochronę Dziecka przed przemocą, wyzyskiem i demoralizacją.

3. KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”( Dz.U. 2023 poz. 1870).

5. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493)

6. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015.583, t.j.) – zapisy regulujące relację pomiędzy rodzicami a dzieckiem oraz rodzicami i placówką oświatową, a także władzę rodzicielską, kontakty rodzica z dzieckiem i reprezentację dziecka

7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997.88.553 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego – akty prawne regulujące m.in. interwencję w przypadku popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka.

8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2023.0.984 tj.)

9. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2020 poz. 1309).

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2023.0.900 t.j.)

11. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1700).

12. Kodeksu postępowania karnego – art. 304, Kodeksu karnego – art.162,

13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

 

Preambuła

 

Dobro i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników przedszkola na rzecz dzieci. Pracownik przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Realizując zadania przedszkola, działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w nim przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji. Niedopuszczalne jest, by pracownik Przedszkola stosował wobec dziecka jakiekolwiek formy przemocy.

 

Niniejszy system ochrony dzieci przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc dziecku oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w przedszkolu za bezpieczeństwo dzieci do niego uczęszczających.

 

Niniejsze standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem zostały opublikowane na stronie internetowej przedszkola. Są szeroko promowane wśród całego personelu, rodziców i dzieci uczęszczających                                                           do przedszkola. Poszczególne grupy małoletnich są z poniższymi standardami aktywnie zapoznawane poprzez prowadzone działania edukacyjne i informacyjne.

 

Poniższy dokument dostępny jest do wglądu na terenie placówki.

 

Rozdział I

Obszary Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

 

Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem tworzą bezpieczne i przyjazne środowisko przedszkola. Obejmują cztery obszary:

          - rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,

          - procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia,

          - odpowiedzialności prawnej pracowników przedszkola, zobowiązanych do podejmowania interwencji,

 1. zasady przygotowania personelu Przedszkola (pracującego z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami) do edukowania:

         - dzieci na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem,

         - rodziców/opiekunów dzieci na temat wychowania dzieci bez przemocy oraz chronienia ich przed     przemocą i wykorzystywaniem,

 1. zasady dysponowania materiałami edukacyjnymi dla dzieci i dla rodziców oraz aktywnego ich wykorzystania,

 

 

 1. zasady dysponowania przez przedszkole danymi kontaktowymi lokalnych instytucji
  i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz zapewnienia do nich dostępu wszystkim pracownikom,
 2. zasady eksponowania informacji dla dzieci na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numerów bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży,

 

 

 1. zasady weryfikacji przyjętych Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem – przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych
  z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci,
 2. zasady organizowania przez przedszkole konsultacji z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami.

 

Rozdział II

Słowniczek terminów

 

 1. Dziecko/małoletni – każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
 2. Krzywdzenie dziecka – popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbanie.
 3. Personel – każdy pracownik przedszkola bez względu na formę zatrudnienia, w tym współpracownik, stażysta, wolontariusz lub inna osoba, która z racji pełnionej funkcji lub zadań ma (nawet potencjalny) kontakt z dziećmi.
 4. Opiekun dziecka – osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny, a także rodzic zastępczy.
 5. Instytucja – każda instytucja świadcząca usługi dzieciom lub działająca na rzecz dzieci.
 6. Dyrekcja – osoba (lub podmiot), która w strukturze przedszkola jest uprawniona do podejmowania decyzji.
 7. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka konieczne jest poinformowanie rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
 8. Osoba odpowiedzialna za Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem to wyznaczony przez dyrektora przedszkola pracownik sprawujący nadzór nad realizacją niniejszych Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.
 9. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.

 10.   Krzywdzenie dzieci to każde działanie lub bezczynność jednostek, instytucji lub społeczeństwa jako całości i każdy rezultat takiego działania lub bezczynności, który deprymuje równe prawa                            i swobody dzieci i/lub zakłóca ich optymalny rozwój.

 

Rozdział III

Czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci – zasady rozpoznawania i reagowania

 

 1. Rekrutacja pracowników przedszkola odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu. Zasady Rekrutacji stanowią (Załącznik nr 1) do niniejszych standardów.
 2. Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko i dziecko – dziecko ustalone w przedszkolu. Zasady stanowią (Załącznik nr 2) do niniejszych standardów.
 3. Pracownicy przedszkola posiadają wiedzę na temat czynników ryzyka i symptomów krzywdzenia dzieci i zwracają na nie uwagę w ramach wykonywanych obowiązków.
 4. Pracownicy przedszkola monitorują sytuację i dobrostan dziecka.
 5. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy przedszkola podejmują rozmowę
  z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
 6. Przemoc fizyczna to wszelkie celowe, intencjonalne działania wobec dziecka powodujące urazy na jego ciele np.: bicie, szarpanie, popychanie, rzucanie przedmiotami, itp.
 7. Wykorzystanie seksualne to każde zachowanie osoby starszej i silniejszej, które prowadzi do jej seksualnego podniecenia i zaspokojenia kosztem dziecka.
 8. Przemoc emocjonalna to intencjonalne, nie zawierające aktów przemocy fizycznej zachowania dorosłych wobec dzieci, które powodują znaczące obniżenie możliwości prawidłowego rozwoju dziecka np.: wyzwiska, groźby, szantaż, straszenie, emocjonalne odrzucenie, nadmierne wymagania nieadekwatne do wieku i możliwości dziecka, niszczenie ważnych dla niego rzeczy lub zwierząt, nieposzanowanie granic prywatności, itp.
 9. Zaniedbywanie to niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka zarówno fizycznych, takich jak właściwe odżywianie, ubieranie, ochrona zdrowia, edukacja, jak i psychicznych jak poczucie bezpieczeństwa, doświadczania miłości i troski.

 

Rozdział IV

Zasady reagowania na przypadki podejrzenia, że małoletni doświadcza krzywdzenia

 

 1. W przypadku powzięcia przez pracownika przedszkola podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji (do wyboru) dyrektorowi przedszkola bądź osobie odpowiedzialnej za Standardy Ochrony Małoletnich w placówce (Załącznik nr 3)
 2. Po uzyskaniu informacji, dyrektor bądź osoba przez niego wyznaczona wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa i informuje ich o podejrzeniu.
 3. Wyznaczona przez dyrektora przedszkola osoba sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz opracowuje plan pomocy małoletniemu.
 4. Plan pomocy małoletniemu powinien zawierać wskazania dotyczące:

- podjęcia przez przedszkole działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,

            - wsparcia, jakie zaoferuje dziecku przedszkole,

- skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

 1. W bardziej skomplikowanych przypadkach (dotyczących np. wykorzystywania seksualnego lub znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor przedszkola powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: pedagog/psycholog, wychowawca dziecka, dyrektor przedszkola, inni pracownicy mający wiedzę na temat skutków krzywdzenia dziecka lub
  o krzywdzonym dziecku:

- zespół interwencyjny sporządza plan pomocy małoletniemu, spełniający wymogi określone, na podstawie opisu sporządzonego przez pedagoga/psychologa przedszkolnego oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu, informacji,

- w przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłoszą rodzice/opiekunowie dziecka, dyrektor przedszkola jest zobowiązany powołać zespół interwencyjny,

- zespół, o którym mowa, wzywa rodziców/opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia
w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

- sporządzony przez zespół interwencyjny plan pomocy małoletniemu wraz z zaleceniem współpracy przy jego realizacji przedstawiany jest rodzicom/opiekunom przez dyrektora przedszkola lub osobę odpowiedzialną za Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.

- dyrektor przedszkola lub osoba odpowiedzialna w placówce informuje rodziców/opiekunów                    o obowiązku przedszkola – jako instytucji – zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia małoletniego do odpowiedniej instytucji (prokuratura, policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskiej Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji). Pracownicy przedszkola uczestniczą w realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.

- po poinformowaniu rodziców/opiekunów małoletniego przez dyrektora przedszkola bądź osobę wyznaczoną – zgodnie z punktem poprzedzającym – dyrektor przedszkola składa zawiadomienie          o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

- dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych powyżej.

- w przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili rodzice/opiekunowie małoletniego,
a podejrzenie to nie zostało potwierdzone – przedszkole informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów dziecka na piśmie.

- z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi (Załącznik nr 4) do niniejszych Standardów. Kartę tę załącza się do dokumentacji dziecka w przedszkolu.

- wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

Rozdział V

Zasady ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych małoletnich

 

 1. Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka, zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych małoletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wytyczne dotyczące zasad ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych dzieci stanowią       (Załącznik nr 5) do niniejszych Standardów.
 3. Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na jego terenie bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 4. W celu uzyskania zgody, o której mowa w punkcie 1, pracownik przedszkola może skontaktować się z opiekunem dziecka, by uzyskać zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zarejestrowanego wizerunku dziecka i określić, w jakim kontekście będzie wykorzystywany, np. że umieszczony zostanie na platformie YouTube w celach promocyjnych lub na stronie internetowej przedszkola (niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.), lub ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
 5. Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

 

Rozdział VI

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych w przedszkolu.

 

 1. Przedszkole, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, podejmuje działania zabezpieczające małoletnich przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. W szczególności instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych stanowią (Załącznik nr 6) do niniejszych Standardów.
 2. Na terenie przedszkola dostęp dziecka do Internetu możliwy jest tylko pod nadzorem pracownika przedszkola na zajęciach z wykorzystaniem komputera.
 3. W przypadku gdy dostęp do Internetu w przedszkolu realizowany jest pod nadzorem pracownika przedszkola jest on zobowiązany informować dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania
  z Internetu oraz czuwać nad ich bezpieczeństwem podczas korzystania z Internetu w czasie zajęć.
 4. Osoba odpowiedzialna za dostęp do Internetu w przedszkolu przeprowadza z dziećmi cykliczne szkolenia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.

Rozdział VII

 

Monitoring stosowania Standarów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

 

 

 1. Dyrektor Przedszkola wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację
  i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem w przedszkolu.
 2. Osoba, o której mowa w punkcie 1, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów, prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie zmian w Standardach.
 3. Osoba odpowiedzialna za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich przeprowadza wśród pracowników przedszkola raz na 12 miesięcy ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów. W ankiecie pracownicy przedszkola i mogą proponować zmiany oraz wskazywać naruszenia Standardów.
 4. Na podstawie przeprowadzonej ankiety osoba odpowiedzialna za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich sporządza raport z monitoringu, który przekazuje dyrektorowi przedszkola w terminie 1 – 30 czerwca każdego roku.
 5. Dyrektor przedszkola na podstawie otrzymanego raportu wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza je pracownikom, dzieciom i ich rodzicom/opiekunom.

 

Rozdział VIII

 

Przepisy końcowe

 

 1. Niniejsze Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2024 r.
 2. Ogłoszenie Standarów następuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedszkola      i zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.
 3. Znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia.

 

Załącznik nr 1

 

Zasady bezpiecznej rekrutacji w Przedszkolu Publicznym Kubuś Puchatek w Grodzisku Maz.

 

 1. Dyrektor przed zatrudnieniem pracownika w przedszkolu poznaje dane osobowe, kwalifikacje kandydata/kandydatki, w tym stosunek do wartości podzielanych przez przedszkole, takich jak ochrona praw dzieci i szacunek do ich godności.
 2. Dyrektor dba o to, by osoby przez niego zatrudnione (w tym osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia oraz wolontariusze/stażyści) posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz były dla nich bezpieczne.
 3. Aby sprawdzić powyższe, w tym stosunek osoby zatrudnianej do dzieci i podzielania wartości związanych z szacunkiem wobec nich oraz przestrzegania ich praw, dyrektor przedszkola może żądać danych (w tym dokumentów) dotyczących:

- wykształcenia,

- kwalifikacji zawodowych,

- przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata/kandydatki.

 1. W każdym przypadku dyrektor przedszkola musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez niego zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Powinien znać:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę urodzenia,

- dane kontaktowe osoby zatrudnianej.

 1. Dyrektor przedszkola przed zatrudnieniem kandydata/kandydatki uzyskuje jego/jej dane osobowe,      w tym dane potrzebne do sprawdzenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym.
 2. Aby sprawdzić osobę w Rejestrze, dyrektor przedszkola potrzebuje następujących danych kandydata/kandydatki:

- imię i nazwisko,

- data urodzenia,

- PESEL,

- nazwisko rodowe,

- imię ojca,

- imię matki.

 1. Wydruk z Rejestru przechowuje się w aktach osobowych pracownika lub analogicznej dokumentacji dotyczącej wolontariusza lub osoby zatrudnionej w oparciu o umowę cywilnoprawną.
 2. Dyrektor przedszkola przed zatrudnieniem kandydata/kandydatki na nauczyciela uzyskuje od kandydata/kandydatki informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
 3. Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie, wówczas powinna przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla ww. celów.
 4. Od kandydata/kandydatki – osoby posiadającej obywatelstwo inne niż polskie – dyrektor pobiera również oświadczenie o państwie lub państwach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 5. Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności, nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat/kandydatka zobowiązani są złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o tym fakcie wraz                z oświadczeniem, że nie byli prawomocnie skazani w tym państwie oraz nie wydano wobec nich innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuścili się czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieką nad nimi.

 

 

 1. Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie           o następującej treści: „Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 2. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do domagania się od osoby zatrudnianej na stanowisku nauczyciela zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego
 3. W przypadku niemożliwości przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego dyrektor uzyskuje od kandydata/kandydatki oświadczenie o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych.

 

 

 

 

……………………………………………………

                                                                                        (miejscowość i data)

 

 

 

Oświadczenie o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania

podstawowych zasad ochrony nieletnich przed krzywdzeniem

 

 

Ja,……………………………………………………………………………………………..…,posiadający/-a numer PESEL ………………………………………, oświadczam, że nie byłem/-am skazany/-a za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności lub przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie.

 

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/-am się z zasadami ochrony dzieci obowiązującymi w Przedszkolu Publicznym Kubuś Puchatek w Grodzisku Maz. i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 

 

 

 

……………………………………………………

                                                                                            (podpis)

Załącznik nr 2

 

Ustalone w Przedszkolu Publicznym Kubuś Puchatek w Grodzisku Maz. zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko oraz dziecko – dziecko

 

Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi w przedszkolu obowiązują wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy. Znajomość i zaakceptowanie zasad pracownicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia.

 

 1. Relacje personelu przedszkola

 

Każdy pracownik Przedszkola jest zobowiązany do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi                        w przedszkolu i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci. Każdy pracownik zobowiązany jest działać w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji swojego zachowania.

 

 1. Komunikacja z dziećmi

 

- W komunikacji z dziećmi w przedszkolu pracownik zobowiązany jest:

 

- Pracownikowi zabrania się:

 

 1. Działania realizowane z dziećmi

 

- Pracownik zobowiązany jest:

 

 

 

 

- Pracownikowi zabrania się:

 

 1. Kontakt fizyczny z dziećmi

 

Jakiekolwiek przemocowe działanie wobec małoletniego jest niedopuszczalne. Istnieją jednak sytuacje,           w których fizyczny kontakt z dzieckiem może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu: jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie, uwzględnia wiek dziecka, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego dziecka może być nieodpowiednie wobec innego.

 

- Pracownik zobowiązany jest:

 

- Pracownikowi zabrania się:

 

W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec dziecka, pracownik zobowiązany jest unikać innego niż niezbędny kontakt fizyczny z dzieckiem. W każdej czynności pielęgnacyjnej i higienicznej, związanej z pomaganiem dziecku w ubieraniu się i rozbieraniu, jedzeniu, myciu, przewijaniu czy korzystaniu z toalety, pracownikowi powinna asystować druga osoba zatrudniona w przedszkolu. Jeśli pielęgnacja i opieka higieniczna nad dziećmi należą do obowiązków pracownika – zostanie on przeszkolony w tym kierunku.

Kontakt fizyczny z dzieckiem musi być jawny, nieukrywany, nie może wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy. Jeśli pracownik będzie świadkiem jakiegokolwiek
z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, zobowiązany jest zawsze poinformować o tym osobę odpowiedzialną (np. nauczyciela, dyrektora) i/lub postępować zgodnie               z obowiązującą procedurą interwencji.

 

 1. Kontakty pracownika z dzieckiem poza godzinami pracy

 

- Obowiązuje zasada, że kontakt z dziećmi uczęszczającymi do przedszkola powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów edukacyjnych lub wychowawczych.

- Pracownikowi zabrania się zapraszania dzieci do swojego miejsca zamieszkania, spotykania się
z nimi poza godzinami pracy; obejmuje to także kontakty z dziećmi poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych).

- Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z dziećmi i ich rodzicami lub opiekunami poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-mail, telefon służbowy).

- Jeśli zachodzi konieczność spotkania z dziećmi poza godzinami pracy, pracownik zobowiązany jest poinformować o tym dyrektora przedszkola, a rodzice/opiekunowie dzieci muszą wyrazić zgodę na taki kontakt.

- Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie dzieci są osobami bliskimi wobec pracownika) wymaga zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących innych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów.

 

 1. Bezpieczeństwo online

 

- Pracownik musi być świadomy cyfrowych zagrożeń i ryzyka wynikającego z rejestrowania swojej prywatnej aktywności w sieci przez aplikacje i algorytmy, a także własnych działań w Internecie. Jeśli profil pracownika jest publicznie dostępny, to również dzieci i ich rodzice/opiekunowie mają wgląd  w cyfrową aktywność pracownika.

- Pracownik zobowiązany jest wyłączać lub wyciszać osobiste urządzenia elektroniczne w trakcie zajęć.

- Pracownikowi zabrania się nawiązywania kontaktów z dziećmi i ich Rodzicami poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie zaproszeń w mediach społecznościowych.

 

Załącznik nr 3

 

Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

 

Notatka służbowa

 1. Imię i nazwisko dziecka, wobec którego występuje podejrzenie krzywdzenia

           ……………………………………………………………………………………………………..…….

 1. Nazwa grupy przedszkolnej ……………………………………………………………………………
 2. Data, godzina i miejsce wystąpienia podejrzenia 

………………………………..................................................................................................................

 1. Imię i nazwisko osób, w obecności których nastąpiło podejrzenie krzywdzenia dziecka

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. Data i godzina poinformowania o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola lub osoby odpowiedzialnej za Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem w placówce

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. Opis sytuacji, w której zaistniało podejrzenie krzywdzenia dziecka

…………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

………………………………………….……………………………………………………………….

Podpis osób w obecności których nastąpiło podejrzenie krzywdzenia dziecka

Załącznik nr 4

Wzór – karta interwencji

 

Karta interwencji

 

Imię i nazwisko dziecka

 

Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)

 

Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia

 

Opis podjętych działań

Data:

Działanie:

 

 

 

 

Spotkania z opiekunami dziecka

Data: