O przedszkolu

"Kubuś Puchatek" powstał w 2000 roku. Przedszkole działa na zasadzie placówek publicznych (rodzice nie płacą czesnego).

Nasze przedszkole czynne jest przez 11 miesięcy w ciągu roku (oprócz miesiąca sierpnia), od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 grudnia.  Przedszkole obejmuje opieką wychowawczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat zgromadzonych w czterech grupach wiekowych (Misie, Tygryski, Kangurki i Sowy).

 

Oferujemy cztery posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek) przygotowywane na miejscu, zgodnie z wdrożonym programem HACCP. Przestrzegamy zaleceń lekarzy i rodziców odnośnie diet żywieniowych dziecka. Przygotowujemy posiłki z pieczołowicie dobieranych produktów (świeżych warzyw i owoców). Jadłospisy przygotowywane są w oparciu o zalecenia fachowców z zakresu żywienia. Jakość i kaloryczność posiłków podlega bieżącemu wglądowi SANEPiD-u. Zasadą obowiązującą w kuchni jest zapewnienie dzieciom posiłków i napojów zgodnie z ich zapotrzebowaniem.

 

Budynek przedszkolny spełnia wszelkie normy unijne (Ppoż, BHP, HACCP).

Przedszkole posiada także własny plac zabaw. Organizujemy zajęcia tak, aby codziennie dzieci przebywały na świeżym powietrzu, również w formie spacerów.

 

Placówka nasza jest przedszkolem o charakterze dwujęzycznym. Prowadzi edukację języka angielskiego. 

Zapewniamy opiekę, wychowanie i zajęcia dydaktyczne na najwyższym poziomie. Jesteśmy placówką w pełni profesjonalną, otwartą zarówno na potrzeby dzieci, jak i rodziców. Problem adaptacji jest rozwiązywany z uwzględnieniem sugestii rodziców w atmosferze wzajemnego zaufania i tolerancji.

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu prowadzi doświadczona Pani logopeda. Po przeprowadzeniu badania przesiewowego Pani doktor prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej. Zajęcia te odbywają się w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

Zajęcia z j.angielskiego prowadzą lektorzy ze szkoły językowej.

Rytmikę prowadzi wykwalifikowana Pani nauczycielka. Podczas profesjonalnych  zajęć dzieci poznają instrumenty muzyczne, uczą się tańca. Przygotowują przedstawienia okolicznościowe.

Placówka przedszkola udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury psychologicznej i pedagogicznej i kierowanie dzieci na badania psychologiczno – pedagogiczne. 

W ramach programu wychowawczego dzieci uczą się dobrych manier, zwrotów grzecznościowych, nawiązywania prawidłowych relacji na różnych poziomach, rozwiązywania konfliktów i pozytywnej komunikacji interpersonalej.

Serdecznie Zapraszamy!

 

Opłaty za przedszkole Rok szkolny 2022/23

 

pobyt dziecka w przedszkolu - 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę poza  godzinami realizacji podstawy programowej, która jest realizowana w godz. 8.00-13.00

wyżywienie dziecka - 12 zł za 1 dzień (śniadanie, obiad, podwieczorek) stawka jest uchwalana przez radnych miejskich. Jeżeli dziecko nie uczęszcza stawki nie są liczone.

Pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowany jest za pomocą kart magnetycznych.

Nieodbicie karty powoduje automatyczne naliczanie godzin pobytu (6 zł za dzień).

Wpłaty należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca (za wrzesień płacimy do 10-go października)

Prosimy o terminowe regulowanie należności.

Od nieterminowych wpłat  będą naliczane  odsetki. 

konto nr   66 1240 6348 1111 0010 9261 4609

W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za jaki dokonana jest wpłata.

 

Komitet rodzicielski

Koszt w Roku Szkolnym 2022/23 

40zł/miesiąc (jeżeli dziecko uczęszcza na dodatkową rytmikę) 10zł/miesiąc bez rytmiki

Nr konta 54 1050 1924 1000 0097 4367 5150

 

 

RODO

Obowiązek informacyjny

 

 

Klauzula Informacyjna zgodna z Art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Publicznego Kubuś Puchatek, ul. Kopernika 15A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: kubuspuchatek.2000@wp.pl,
tel. 502020406.

2.Przedszkole Publiczne Kubuś Puchatek w Grodzisku Mazowieckim gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego, karty nauczyciela i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

3.W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody .

4.Przedszkole Publiczne Kubuś Puchatek w Grodzisku Mazowieckim co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

5.W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 2 odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz osoby posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z 2017 r. z póź. zm.)

6.W związku z przetwarzaniem Paśtwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w Art. 17 ust. 3 RODO)
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9.Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z póz. zm.). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania w celu uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym. Niepodanie danych powoduje niemożliwość uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym.
 

10.Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizowania celów statutowych przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut przedszkola.

 

 

STATUT

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

„KUBUŚ PUCHATEK

W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ul. Kopernika 15A

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Informacje o przedszkolu

 

 

§ 1

Przedszkole  Publiczne „Kubuś Puchatek” jest ogólnodostępną placówką publiczną prowadzoną przez osobę fizyczną Szymona Krawczyka, mającą siedzibę w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kopernika 15A.

                                                            § 2

Przedszkola działa na podstawie m.in.:

 

1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943, z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.),

4. Statutu Publicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”

 

 § 3

Przedszkole działa  na podstawie środków finansowych pochodzących z:

 1. dotacji budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki
 2. wpłat rodziców dzieci za pobyt w placówce za każdą godzinę ponad podstawę programową (7.00-8.00 oraz 13.00-18.00), za wyjątkiem dzieci zwolnionych ustawowo;

 

  § 4

Nazwa przedszkola brzmi:  Przedszkole Publiczne „Kubuś Puchatek”  w Grodzisku Mazowieckim

 

 

 

 § 5

Siedzibą przedszkola jest:

 1. adres siedziby: ul. Kopernika 15A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

 

§ 6

Przedszkole używa pieczęci:

1. podłużnej o brzmieniu: Przedszkole Publiczne „Kubuś Puchatek”, ul. Kopernika 15A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki REGON:012340353, NIP:6762120131

                                                          

                                                                                                                                                                § 7

Organem prowadzącym placówkę jest:

 1. Szymon Krawczyk, 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kopernika 15A
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty

 

                                                                                                                                                                § 8

Ilekroć w dalszej części statutu jest użyte określenie:

 1. przedszkole lub placówka - to należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne „Kubuś Puchatek” w Grodzisku Mazowieckim
 2. rodzice - to należy przez to rozumieć zarówno prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące opiekę zastępczą nad  dzieckiem;
 3. ustawa - to należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo  oświatowe ( Dz. U. z  2016r. poz. 59 z późn. zm.)

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 9

Celem przedszkola jest szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem
i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowywanie do rozpoczęcia nauki w szkole oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.

 

 § 10

Zadaniem przedszkola jest organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych oraz realizowaniu dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej. Realizacja wynikających zadań następuje poprzez:

                                                                                  

                                                                                                                                                   § 11

 1. Program pracy wychowawczo-dydaktycznej ma charakter otwarty a treści jego są integralnie powiązane.
 2. Działania wychowawczo-dydaktyczne nauczyciela opierają się na przedkładaniu zadań programowych na zadania rozwojowe dla poszczególnych dzieci, oparte są na obserwacji i stawianej diagnozie pedagogicznej.
 3. Całokształt pracy wychowawczej w przedszkolu umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Ma wpływ na kształtowanie, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

 

                                                                                                                                                   § 12

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania w ścisłym współdziałaniu
  z rodzicami oraz innymi instytucjami zainteresowanymi współpracą.
 2. Placówka przedszkola udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:                                                                                      
  - udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury psychologicznej i pedagogicznej,                                                                                                                         
  -  kierowanie dzieci na badania psychologiczno – pedagogiczne.

                                              

                                                                                                                                           ROZDZIAŁ III

                                                                                                                                OPIEKA NAD DZIEĆMI

 

                                                                                                                                                 § 13        

Opieka nad dzieckiem w przedszkolu realizowana jest poprzez:

 

 

                                                                                                                                                               § 14

 

Dzieci są przyprowadzane do przedszkola w oparciu o następujące zasady:

 

 

 1. W przedszkolu nie są przeprowadzane żadne zabiegi lekarskie oraz nie są podawane żadne farmaceutyki, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.
 2.  Jeżeli zostanie stwierdzone zagrożenia życia dziecka, przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców.
 3.  Dziecko do czasu przybycia rodziców, przebywa pod opieką lekarza pogotowia i pracownika przedszkola (nauczyciel lub dyrektor).

 

 

                                                                                                                                                            § 15

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach pracy przedszkola (do godz. 18.00.).
 2.  Istnieje możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców/opiekunów prawnych, jeżeli zapewnią mu bezpieczeństwo.
 3. Jeżeli dziecko jest odbierane z przedszkolnego placu zabaw, osoby odbierające dziecko zobowiązuje się do poinformowania o tym nauczyciela.
 4.  Jeśli rodzice podejmą decyzję żeby dziecko przyprowadzała i odbierała z przedszkola inna upoważniona przez nich osoba dorosła, zdolna do podejmowania czynności prawnych, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli, zawierającego m.in. dane osoby upoważnionej.                                                        

                                                     

 

                                                                                                                                                          § 16

 

1. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną w godzinach pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania o tym dyrektora przedszkola.

2.  W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:

 

 

                                                                                                                                                          § 17

 

 

1. W przedszkolu zapewnia się bezpieczeństwo dziecku poprzez:

 

2. Dyrektor może skreślic dziecko z listy uczęszczających do przedszkola w przypadku:

     - braku pozytywnych oddziaływań wychowawczych wobec dziecka, które stanowi zagrożenie życia i bezpieczeństwa innych dzieci

     - braku współpracy z rodzicami

     - uchylaniu się rodziców od terminowego dokonywania opłat  za pobyt dziecka w przedszkolu

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

          § 18

 

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola

2) Wicedyrektor

3) Rada pedagogiczna

4) Rada rodziców

2. Głównym celem działania organów przedszkola jest współpraca ze sobą, w ramach swoich kompetencji realizując cele i zadania przedszkola.

 

                                                                                                                                                                                                                   § 19

 

Dyrektor przedszkola:

 1. zarządza przedszkolem
 2. reprezentuje placówkę na zewnątrz
 3. sprawuje wraz z wicedyrektorem ds. pedagogicznych nadzór pedagogiczny
 4. stwarza warunki bezpiecznego pobytu dla dzieci oraz pracowników przedszkola
 5. organizuje pracę przedszkola
 6. organizuje i przeprowadza rekrutację do przedszkola
 7. zatrudnia oraz zwalnia nauczycieli oraz pracowników przedszkola
 8. przyznaje nagrody i wyróżnienia
 9. dokonuje oceny pracy nauczyciela
 10. stwarza warunki do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

                                                                                                                                                                                                 § 20

Wicedyrektor ds. pedagogicznych przedszkola posiada następujące kompetencje:

     a) pełni funkcję zastępcy dyrektora

    b) sprawuje nadzór pedagogiczny; w tym: kontroluje dokumentację pedagogiczną;

        przygotowuje roczny plan pracy przedszkola, roczny plan nadzoru pedagogicz- 

        nego; koordynuje organizację pracy przedszkola

     c) jest przewodniczącym Rady pedagogicznej

     d) realizuje zadania wynikające z planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opie-

        kuńczej

      e) współpracuje z Radą rodziców

      f) kontroluje realizacje uchwał Rady pedagogicznej

      g) nadzoruje prace zespołu wychowawczego

      h) kontroluje dzienniki lekcyjne

      i) prowadzi zajęcia dydaktyczne

 

                                                                                                                                                                                       § 21

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor, wicedyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 2. Rada pedagogiczna posiada następujące kompetencje:

 - zatwierdza plan pracy przedszkola;

 

4.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 - organizacje pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;

5. Zebrania Rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć  i w miarę potrzeb, oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego.

6.  Zebrania są protokołowane zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

7. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał.

8. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków.

9. Rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji podejmuje następujące działania:

     - przygotowuje zmiany do statutu;

    - może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji wicedyrektora

      przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;

     - uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

     -wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od 

      oceny pracy;

     -zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczy

     cieli.

10. Rada pedagogiczna działa zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem działalności.

11. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

12. W związku z niepowołaniem w przedszkolu rady przedszkola, jej kompetencje przejmuje rada pedagogiczna.

                                                        

 

                                                                                                                                                                                                   § 22

                                                                                                                   

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.

2. Rada rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców wszystkich wychowanków. Decyzje rady rodziców są jawne.

3.W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa oraz statutem przedszkola i który określa w szczególności:  

 1. zasady wydatkowania funduszy rady.
  1. Rada rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.
  2. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego, wicedyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
  3. Dokumentacja rady rodziców przechowywana jest w przedszkolu.

 

                                                                                                                                                                                                            § 23  

 

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia poziomu jakości pracy przedszkola.

 1. Organy przedszkola zobowiązane są do współdziałania w celu wymiany informacji o podejmowanych oraz planowanych działaniach i decyzjach.
 2. Rodzice przedstawiają dyrektorowi lub wicedyrektorowi przedszkola swoje wnioski i opinie w formie pisemnej poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców.
 3. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 4. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor lub wicedyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 5. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

 

§ 24

Przedszkole obejmuje opieką wychowawczą dzieci w wieku przedszkolnym zgromadzonych w czterech grupach wiekowych: 3-latki, 4-latki, 5-latki oraz 6-latki. W szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora, do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

 1. Dzieci są przyjmowane do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, które odbywa się pod nadzorem i na zasadach określonych przez  Biuro Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki.

 

§ 25

Przedszkole jest czynne w godz. od 7.00do 18.00, od poniedziałku do piątku, przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się pierwszego września każdego roku.

W przedszkolu obowiązują następujące terminy przerw jego pracy:

- w okresie wakacji: 1 – 31 sierpnia

- w dni ustawowo wolne od pracy oraz 24 grudnia (Wigilia)

 1. W czasie przerwy wakacyjnej dzieci mają zapewnioną opiekę w przedszkolach dyżurujących na terenie miasta.
 2. Szczegółową organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez wicedyrektora ds.pedagogicznych na wniosek rady pedagogicznej.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 4. Czas bezpłatnych zajęć w przedszkolu, w czasie których realizowana jest podstawa programowa trwa od godz. 8.00 do godz.13.00.   .

 

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 26

Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał

Rady pedagogicznej.

 

                                                                                                                                                                                                                   § 27

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.

 

 

  § 28

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy Prawa Oświatowego.

 

                                                                                                                                                                                                                           § 29

 Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.