O przedszkolu

"Kubuś Puchatek" powstał w 2000 roku. Przedszkole działa na zasadzie placówek publicznych (rodzice nie płacą czesnego).

Nasze przedszkole czynne jest przez 11 miesięcy w ciągu roku (oprócz miesiąca sierpnia), od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 grudnia.  Przedszkole obejmuje opieką wychowawczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat zgromadzonych w czterech grupach wiekowych (Misie, Tygryski, Kangurki i Sowy).

 

Oferujemy cztery posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek) przygotowywane na miejscu, zgodnie z wdrożonym programem HACCP. Przestrzegamy zaleceń lekarzy i rodziców odnośnie diet żywieniowych dziecka. Przygotowujemy posiłki z pieczołowicie dobieranych produktów (świeżych warzyw i owoców). Jadłospisy przygotowywane są w oparciu o zalecenia fachowców z zakresu żywienia. Jakość i kaloryczność posiłków podlega bieżącemu wglądowi SANEPiD-u. Zasadą obowiązującą w kuchni jest zapewnienie dzieciom posiłków i napojów zgodnie z ich zapotrzebowaniem.

 

Budynek przedszkolny spełnia wszelkie normy unijne (Ppoż, BHP, HACCP).

Przedszkole posiada także własny plac zabaw. Organizujemy zajęcia tak, aby codziennie dzieci przebywały na świeżym powietrzu, również w formie spacerów.

 

Placówka nasza jest przedszkolem o charakterze dwujęzycznym. Prowadzi edukację języka angielskiego. 

Zapewniamy opiekę, wychowanie i zajęcia dydaktyczne na najwyższym poziomie. Jesteśmy placówką w pełni profesjonalną, otwartą zarówno na potrzeby dzieci, jak i rodziców. Problem adaptacji jest rozwiązywany z uwzględnieniem sugestii rodziców w atmosferze wzajemnego zaufania i tolerancji.

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu prowadzi doświadczona Pani logopeda. Po przeprowadzeniu badania przesiewowego Pani doktor prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej. Zajęcia te odbywają się w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

Zajęcia z j.angielskiego prowadzą lektorzy ze szkoły językowej.

Rytmikę prowadzi wykwalifikowana Pani nauczycielka. Podczas profesjonalnych  zajęć dzieci poznają instrumenty muzyczne, uczą się tańca. Przygotowują przedstawienia okolicznościowe.

Placówka przedszkola udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury psychologicznej i pedagogicznej i kierowanie dzieci na badania psychologiczno – pedagogiczne. 

W ramach programu wychowawczego dzieci uczą się dobrych manier, zwrotów grzecznościowych, nawiązywania prawidłowych relacji na różnych poziomach, rozwiązywania konfliktów i pozytywnej komunikacji interpersonalej.

Serdecznie Zapraszamy!

 

Opłaty za przedszkole Rok szkolny 2023/24

 

Pobyt dziecka w przedszkolu - 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę poza  godzinami realizacji podstawy programowej, która jest realizowana w godz. 8.00-13.00

Wyżywienie dziecka - 14 zł za 1 dzień (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek) Jeżeli dziecko nie uczęszcza stawki nie są liczone.

Pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowany jest za pomocą kart magnetycznych.

Nieodbicie karty powoduje automatyczne naliczanie godzin pobytu (6 zł za dzień).

Wpłaty należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca (za wrzesień płacimy do 10-go października)

Prosimy o terminowe regulowanie należności.

Od nieterminowych wpłat  będą naliczane  odsetki. 

konto przedszkola nr:   66 1240 6348 1111 0010 9261 4609

W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za jaki dokonana jest wpłata.

 

Komitet rodzicielski

Koszt w Roku Szkolnym 2023/24  

50zł/miesiąc (jeżeli dziecko uczęszcza na dodatkową zajęcia muzyczne)

10zł/miesiąc bez zajęć umuzykalniających

Nr konta komitetu: 54 1050 1924 1000 0097 4367 5150

 

 

 

 

RODO

Obowiązek informacyjny

 

 

Klauzula Informacyjna zgodna z Art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Publicznego Kubuś Puchatek, ul. Kopernika 15A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: kubuspuchatek.2000@wp.pl,
tel. 502020406.

2.Przedszkole Publiczne Kubuś Puchatek w Grodzisku Mazowieckim gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego, karty nauczyciela i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

3.W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody .

4.Przedszkole Publiczne Kubuś Puchatek w Grodzisku Mazowieckim co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

5.W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 2 odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz osoby posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z 2017 r. z póź. zm.)

6.W związku z przetwarzaniem Paśtwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w Art. 17 ust. 3 RODO)
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9.Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z póz. zm.). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania w celu uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym. Niepodanie danych powoduje niemożliwość uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym.
 

10.Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizowania celów statutowych przedszkola.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEJAWIAJĄCYM AGRESJĘ
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU KUBUŚ PUCHATEK W GRODZISKU MAZOWIECKIM

 

            Działania podejmowane w sytuacjach wystąpienia zachowań agresywnych muszą mieć charakter kompleksowy. Skuteczność podejmowanych interwencji zależy od tego, czy nauczyciele i rodzice konsekwentnie realizują jednolity system oddziaływań wychowawczych wobec dziecka i sposób reagowania na agresję.

W postępowaniu z dzieckiem agresywnym należy  uwzględniać następujące założenia:

 1. reagowanie na każdą sytuację, w której występuje agresja – brak reakcji dziecko odbierze jako przyzwolenie na tego typu zachowania,
 2. doraźne sytuacje wymagają szybkiej i zdecydowanej interwencji,
 3. ważne jest wykazywanie troski o dziecko,
 4. nie należy potępiać dziecka, ale wskazywać na zachowania aprobowane społecznie, wyrażać brak zgody na stosowanie agresji i przemocy,
 5. każdą sytuację należy wnikliwie rozpatrywać,
 6. konieczne jest współdziałanie z innymi nauczycielami i rodzicami dziecka i udzielanie sobie nawzajem wsparcia.


Osoby podejmujące działania interwencyjne (wychowawca, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni) wobec dziecka przejawiającego zachowania agresywne powinny:

 1. reagować stanowczo, mówić prosto i jasno,  podać komunikat, co dziecko ma robić w formie instrukcji: np. „przestań kopać”, „usiądź”, „odejdź”,
 2. traktować je jak osobę, która może sama wziąć odpowiedzialność za swoje czyny,
 3. jeśli to konieczne to użyć siły, ale tylko tyle, ile potrzeba np. do rozdzielenia bijącego lub przytrzymania, kiedy dziecko ma napad furii,
 4. w wyjątkowej sytuacji należy wezwać Policję (specjalistę ds. nieletnich, czy nawet pogotowie ratunkowe),
 5. szanować dziecko (mówić o zachowaniu, nie o osobie),
 6. unikać agresji słownej i fizycznej (nie obrażać, nie zawstydzać, nie oceniać dziecka, lecz jego zachowanie), długich monologów i moralizowania, wchodzenia w rolę, by pokazać, co czuje osoba poszkodowana.


Jeśli oddziaływanie pedagogiczne (rozmowy wychowawcy z agresywnym dzieckiem, rozmowy wychowawcy  z jego rodzicami), objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w postaci zajęć specjalistycznych  lub innymi formami pomocy (realizacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego  tylko w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym lub niedostosowaniem społecznym) nie przynoszą pożądanych zmian w zachowaniu dziecka należy w  porozumieniu z rodzicami – objąć dziecko specjalistyczna opieką poradni psychologiczno – pedagogicznej,  ewentualnie lekarzy specjalistów (neurologa, psychiatry).

Procedura postępowania z dzieckiem przejawiającym agresję 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). 

 1. Cel ogólny procedury:

Osiągnięcie celów określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w szczególności
w zakresie budowania u dzieci systemu wartości, w zakresie kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach oraz w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

 1. Cele szczegółowe procedury:
 2. Eliminowanie agresji jako zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci.
 3. Usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych wobec dzieci wykazujących objawy zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
 4. Uświadomienie rodzicom dziecka ich roli w procesie wychowawczym i wypracowanie metod współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami w pokonywaniu trudności wychowawczych.
 5. Zapobieganie zachowaniom niepożądanym dzieci, w szczególności o charakterze powtarzalnym.
 6. Wskazanie działań zapobiegawczych (profilaktycznych) oraz naprawczych (korekcyjnych)
  w stosunku do zachowań dzieci sprawiających trudności wychowawcze.
 7. Zakres procedury.

Niniejszy dokument reguluje zasady postępowania nauczycieli, wychowawców i pracowników niepedagogicznych wobec dziecka przejawiającego agresywne zachowania w  przedszkolu.

 1. Osoby podlegające procedurze.

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice dziecka oraz nauczyciele i pracownicy przedszkola.

 1. Opis procedury
 2. Zasady postępowania doraźnego wobec dzieci przejawiających agresję.
 3. Każdy nauczyciel, wychowawca oraz inny pracownik przedszkola zobowiązany jest do przeciwstawiania się przejawom agresji ze strony dzieci.
 4. Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim dzieciom oraz sobie.
 5. Reakcja wobec przejawów agresji powinna być adekwatna do skali zagrożenia spowodowanego agresją, jak również do okoliczności zdarzenia, wieku i stopnia rozwoju sprawcy.
 6. Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy powstrzymać się od przejawiania
  w stosunku do niego agresji fizycznej i słownej (nie należy: obrażać dziecka, zawstydzać go ani oceniać; ocenie podlega zachowanie, a nie osoba). Reakcja powinna być stanowcza, a przekaz słowny prosty i jasny.
 7. Użycie siły fizycznej jako środka przymusu jest ostatecznością w przypadku konieczności powstrzymania dziecka przed zadaniem ciosu innej osobie, w celu rozdzielenia bijących się dzieci czy pozbawienia dziecka niebezpiecznego przedmiotu, jeśli odmawia ono jego dobrowolnego oddania.
 8. Działaniom skierowanym na usunięcie bezpośredniego zagrożenia powinna towarzyszyć próba wyciszenia dziecka poprzez rozmowę, odwrócenie jego uwagi itp.
 9. Dzieci, przeciwko którym skierowana była agresja, powinni zostać otoczeni opieką, a w razie doznania przez nich krzywdy powinna im zostać udzielona pomoc.
 10. Osoba podejmująca interwencję, niebędąca wychowawcą grupy, do której uczęszcza dziecko  przejawiające zachowanie agresywne, informuje o zdarzeniu wychowawcę.
 11. Wychowawca przeprowadza rozmowę z dzieckiem w celu wyjaśnienia przyczyn niewłaściwego zachowania.
 12. Fakt agresywnego zachowania dziecka powinien być zgłoszony bezpośrednio rodzicowi.
 13. Zasady postępowania systemowego wobec dziecka przejawiającego agresję.
 14. Nauczyciel  w ramach działań profilaktycznych omawia z rodzicami wszystkich dzieci wzajemne relacje między przedszkolem a środowiskiem rodzinnym dziecka, obowiązki w zakresie współdziałania w procesie wychowawczym oraz zakres odpowiedzialności.
 15. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązywania problemów dziecka.
 16. W przypadku powtarzających się przejawów agresji i innych zachowań powodujących trudności wychowawcze nauczyciel przeprowadza z rodzicami dziecka rozmowę, w której omawia problem. Informuje ich o dotychczas podjętych działaniach ukierunkowanych na korekcję niepożądanych zachowań dziecka oraz o zaplanowanych działaniach wychowawczych. Zobowiązuje rodziców do współpracy w realizacji przedstawionych czynności i wskazuje zadania możliwe do podjęcia
  w środowisku rodzinnym dziecka. Działania te nauczyciel dokumentuje notatką służbową.
 17. Nauczyciele zobowiązani są do wspomagania rodziców w pracy wychowawczej z dzieckiem, m.in. poprzez doradztwo w zakresie dobrych praktyk wychowawczych, wskazanie odpowiedniej literatury, proponowanie odpowiednich zabaw i ćwiczeń do realizacji w środowisku rodzinnym, przekazanie informacji o instytucjach wspomagających rodzinę.
 18. Wychowawca dziecka sprawiającego trudności wychowawcze podejmuje działania w celu organizacji dla niego oraz ewentualnie także dla jego rodziców form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 19. W razie niemożliwości przezwyciężenia trudności wychowawczych, wynikającej z braku współpracy ze strony rodziców dziecka lub z innych zaniedbań obowiązków rodzicielskich, dyrektor na umotywowany wniosek wychowawcy rozważa poinformowanie o sytuacji sądu rodzinnego.
 20. W przypadku nieskuteczności podejmowanych przez przedszkole działań i niemożliwości przezwyciężenia w dłuższym okresie trudności wychowawczych, w szczególności jeśli zachowanie dziecka trudnego powoduje stałe zagrożenie dla innych dzieci, brak jest współpracy z rodzicami dyrektor na wniosek rady pedagogicznej w ostateczności wypisuje dziecko z przedszkola.
 21. Powyższa procedura wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez radę pedagogiczną.
 22. Powyższa procedura zostaje opublikowana na stronie internetowej przedszkola oraz przedstawiona i omówiona na zebraniu organizacyjnym we wrześniu każdego rozpoczynającego się roku szkolnego.

 

 

 

PROCEDURA POWYPADKOWA

POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI I PERSONELU PRZEDSZKOLA, GDY NA TERENIE PLACÓWKI ZDARZYŁ SIĘ NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK Z UDZIAŁEM DZIECKA

 

Podstawa prawna:

Cel procedury:

Zapobieganie wypadkom dziecięcym w placówce przedszkolnej oraz określenie obowiązków i zadań personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Zakres procedury:

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz ochrony ich życia i zdrowia w sytuacji wystąpienia wypadku na terenie przedszkola.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

            1.1.    Rodzice (opiekunowie prawni): podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.

            1.2.    Nauczyciele i pracownicy przedszkola: zapobiegają wypadkom poprzez ustalanie norm bezpiecznego zachowania się dzieci             podczas ich pobytu w przedszkolu, zapewniają poszkodowanemu dziecku opiekę, w razie konieczności sprowadzają fachową pomoc medyczną, w miarę możliwości udzielają poszkodowanemu pierwszej pomocy, informują o wypadku dyrektora przedszkola oraz rodziców poszkodowanego dziecka.

            1.3.    Dyrektor: powinien zapewnić opiekę dziecku, które uległo wypadkowi, w przypadku zagrożenia życia bądź ciężkiego uszkodzenia ciała powiadomić odpowiednie organy o wypadku, jaki zdarzył się na terenie przedszkola lub podczas zajęć organizowanych poza jego terenem, oraz powołać zespół powypadkowy.

Sposób prezentacji procedur:

 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 2. Udostępnienie dokumentu na stronie internetowej placówki.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze:

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać na wniosek rady pedagogicznej placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 3. Zasady wchodzą w życie z dniem podpisania.

Opis procedury:

I. Zapobieganie wypadkom:

Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo często ulegają nieszczęśliwym wypadkom, do których dochodzi w różnych miejscach pobytu dzieci, także w przedszkolu. Zadaniem dorosłych jest więc wyrobienie u dzieci określonych umiejętności i sprawności. Wiek przedszkolny to najbardziej właściwy okres do zdobywania umiejętności i przyzwyczajeń, kształtowania nawyków i postaw.

II. Sposoby przeciwdziałania wypadkom dzieci w przedszkolu:

Nauczyciel jest zobowiązany do ustalania norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu, omawiania zasad bezpieczeństwa oraz aktualizowania przepisów poprzez:

            a)      przestrzeganie dzieci przed zagrożeniami dzięki organizowaniu zabaw edukacyjnych i wyświetlaniu    filmów edukacyjnych,

            b)      uczenie dzieci przewidywania zagrożeń,

            c)      ocenianie zachowań zagrażających zdrowiu w różnych sytuacjach, także codziennych,

            d)     uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo w formie konkursów czy quizów,

            e)      przedstawianie skutków niebezpiecznych zachowań dzięki zabawie, opowiadaniu bajek czy            wyświetlaniu filmów.

1. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznawania dzieci z zasadami bezpieczeństwa poprzez rozmowy z zaproszonymi do przedszkola gośćmi: policjantami, lekarzami, strażakami.

2. Nauczyciel ma obowiązek przekazywania dzieciom wiedzy o zdrowym stylu życia.

3. Nauczyciele i pracownicy przedszkola mają obowiązek:

            a)      otoczyć wszystkie dzieci ciągłą opieką i zapewnić im nadzór,

            b)      przewidywać sytuacje niebezpieczne i unikać ich,

            c)      tworzyć właściwe warunki do bezpiecznego rozwoju dziecka,

            d)     opracować i wdrażać programy profilaktyczne,

            e)      opracować regulaminy pomieszczeń przedszkolnych i ogródka przedszkolnego,

            f)       unikać sytuacji i miejsc niebezpiecznych.

4. Dyrektor przedszkola czuwa nad przestrzeganiem przepisów BHP przez wszystkich pracowników, a w szczególności:

            a)      pilnuje przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu,

            b)      umieszcza w widocznym miejscu plan ewakuacji,

            c)      dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednią liczbę apteczek, sprzętu gaśniczego,

            d)     zapewnia właściwe oświetlenie i jest odpowiedzialny za właściwą nawierzchnię dróg, dba o          zabezpieczanie gniazdek elektrycznych, przewodów elektrycznych i nagrzewających się elementów       systemu grzewczego,

            e)      dba o okresowe kontrole obiektów należących do przedszkola.

III. Postępowanie w razie wypadku:

W razie wypadku dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który uzyskał wiadomość o wypadku, podejmuje następujące działania:

            a)      dokonuje ogólnej oceny sytuacji, tj. sprawdza, ilu jest poszkodowanych, jaki jest ich stan i czy         występuje dodatkowe niebezpieczeństwo, takie jak np. wybuch gazu, pożar,

            b)      niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę,

            c)     w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy,

            d)     informuje o wypadku dyrektora przedszkola, inspektora bhp, rodziców/opiekunów prawnych dziecka        oraz przedstawiciela rady rodziców.

            e)     w przypadku zagrożenia życia dziecka, dyrektor przedszkola wzywa fachowe służby medyczne. W   przypadku konieczności nagłej hospitalizacji dziecka, dyrektor przedszkola wyznacza jedną osobę z kadry             pedagogicznej, która w przypadku nieobecności rodziców bądź prawnych opiekunów pojedzie z dzieckiem   do wskazanej placówki medycznej.

            f)      wyprowadza dzieci z zagrożonej strefy, jeżeli miejsce może stwarzać zagrożenie dla ich  bezpieczeństwa,

            g)       nie dopuszcza do zatarcia śladów zdarzenia, wstępnie zabezpiecza miejsce wypadku tak, aby    wykluczyć dostęp osób niepowołanych,

            h)      relacjonuje przebieg zdarzenia, jeśli był jego świadkiem,

            i)        informuje o swoich obserwacjach, uwagach, pierwszych relacjach i reakcjach dzieci oraz     poszkodowanego, jeśli takie się pojawiły,

            j)        sporządza notatkę służbową z opisem zaistniałego zdarzenia wypadkowego dziecka, w tym:

                        -        dokładne dane dziecka – imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz   grupa, do której uczęszcza dziecko w przedszkolu,

                        -        data, godzinę zaistniałego wypadku, oraz szczegółowy opis okoliczności w jakich doszło do  zdarzenia,

                        -        miejsce, w którym zdarzył się wypadek, rodzaj udzielonej pomocy, oraz jaki wystąpił uraz,

                        -        świadków zdarzenia, oraz czy opiekun grupy był w miejscu zdarzenia wypadku. Jeżeli nie było podać z jakiego powodu.

1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

            a)      rodziców (opiekunów) poszkodowanego,

            b)      organ prowadzący przedszkole,

            c)      radę rodziców,

            d)     inspektora bhp.

2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie:

            a)      prokuratora,

            b)      kuratora oświaty.

3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.

4. O wypadkach zawiadamia dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola.

 

 

            IV.    Postępowanie powypadkowe:

Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku dyrektor przedszkola jest obowiązany powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji wypadku. Przed rozpoczęciem pracy zespołu powypadkowego dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

Zespół powypadkowy wykonuje następujące czynności:

            a)      przeprowadza postępowanie powypadkowe,

            b)      sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy

1. W skład zespołu wchodzi:

            a)      pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

            b)      społeczny inspektor pracy,

            c)      jeżeli nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z tych osób, dyrektor powołuje w jej miejsce             innego pracownika przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

            d)     jeżeli w składzie zespołu nie mogą się znaleźć ani pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,            ani społeczny inspektor pracy, do zespołu wchodzą dyrektor oraz pracownik przeszkolony w zakresie   bezpieczeństwa i higieny pracy,

            e)      inspektor bhp,

            f)       w pracach zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego lub rady rodziców.

2. Przewodniczącym zespołu jest:

            a)      pracownik służby BHP,

            b)      jeżeli w zespole nie ma ani pracownika służby BHP, ani społecznego inspektora pracy,   przewodniczącego zespołu spośród pracowników wyznacza dyrektor.

3. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu niezgadzający się ze stanowiskiem przewodniczącego może przedstawić zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.

4. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

            V.  Zadania zespołu powypadkowego:

 1. Zbadać przyczyny i okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku.
 2. Wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego i wszystkich świadków wypadku.
 3. Zasięgnąć opinii lekarza lub innych osób, jeśli zachodzi taka potrzeba (np. odpowiednich specjalistów, gdy doszło do ulotnienia się gazu, zalania z pękniętej rury, zatrucia pokarmowego).
 4. Sporządzić protokół powypadkowy

 

            VI.   Zadania przewodniczącego zespołu powypadkowego:

 1. Kierować pracą komisji powypadkowej.
 2. Zajmować decydujące stanowisko w kwestiach spornych wynikłych podczas prac zespołu.
 3. Powiadomić osoby reprezentujące poszkodowane dziecko o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.
 4. Dopilnować poprawności sporządzanej dokumentacji powypadkowej.
 5. Umożliwić członkom zespołu przedstawienie zdań odrębnych i zamieszczenie ich w protokole powypadkowym.
 6. Dopilnować właściwego i terminowego sporządzenia protokołu powypadkowego (nie później niż w ciągu 21 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku).
 7. Dopilnować, aby protokół powypadkowy został podpisany przez wszystkich do tego zobowiązanych, także dyrektora przedszkola.
 8. Dopilnować, aby z protokołem zostali zapoznani rodzice/opiekunowie prawni poszkodowanego dziecka.
 9. Dopilnować, aby protokół powypadkowy został przekazany upoważnionym do tego organom.

            VII. Protokół powypadkowy:

 1. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego małoletniego.
 2. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu. Protokół powypadkowy doręcza się:

                                   a)      osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania  powypadkowego,

                                   b)      organowi prowadzącemu na jego wniosek,

                                   c)      kuratorowi oświaty na jego wniosek.

 1. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor.
 2. Zastrzeżenia do ustaleń protokołu:

                        a)      mogą złożyć osoby uprawnione do zaznajomienia się z materiałami postępowania  powypadkowego,

                        b)      składa się w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia protokołu,

                        c)      składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu,

                        d)     rozpatruje organ prowadzący,

                        e)      mogą dotyczyć w szczególności: niewykorzystania wszystkich środków dowodowych  niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego, sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z

                                zebranym  materiałem dowodowym,

          3.Po rozpatrzeniu zastrzeżeń do protokołu organ prowadzący może:

                        a)    zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie    określonych czynności dowodowych,

                        b)   wyznaczyć nowy zespół w celu ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

           

 

            VIII. Obowiązki dyrektora:

 1. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę dziecku, które uległo wypadkowi.
 2. Powiadomić o wypadku na terenie przedszkola lub podczas zajęć organizowanych poza jego terenem:

                                   a)      Inspektora bhp,

                                   b)      pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

                                   c)      społecznego inspektora pracy,

                                   d)     rodziców poszkodowanego dziecka: przy wypadkach cięższych – poinformowanie, że  zostało wezwane pogotowie, bez konsultacji z rodzicami; przy wypadkach lekkich –

                                            ustalenie   z rodzicem potrzeby wezwania pogotowia oraz wcześniejszego przyjścia rodzica do  przedszkola,

                                   e)      organ prowadzący,

                                   f)       radę rodziców,

                                   g)      właściwego prokuratora i kuratora, jeśli wypadek był śmiertelny, ciężki lub zbiorowy,

                                   h)      właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, jeśli jest podejrzenie zatrucia.

 1. Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
 2. Podjąć decyzję o naruszeniu miejsca wypadku, jeśli wymaga tego konieczność ratowania osób lub możliwość zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.
 3. Powołać zespół powypadkowy.
 4. Wyznaczyć przewodniczącego zespołu powypadkowego.
 5. Zbadać okoliczności i przyczyny wypadku.
 6. Sporządzić dokumentację powypadkową.
 7. Podpisać protokół powypadkowy.
 8. Zapoznać z protokołem powypadkowym rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego dziecka.
 9. Doręczyć protokół powypadkowy właściwym organom.
 10. Omówić z pracownikami placówki przyczyny zaistniałego wypadku i podjąć działania zapobiegawcze.
 11. Wpisać wypadek do rejestru wypadków.

 

Należy pamiętać, że wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka podejmują rodzice. Jeśli nie będą wyrażali zgody na udzielenie pomocy medycznej zaproponowanej przez przybyłego do przedszkola lekarza, jedyne, co może zrobić dyrektor, to zastosować argumentację i perswazję słowną.