O przedszkolu

"Kubuś Puchatek" powstał w 2000 roku i posiada status przedszkola niepublicznego.

Nasze przedszkole czynne jest przez 11 miesięcy w ciągu roku (oprócz miesiąca sierpnia), od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 grudnia.  Przedszkole obejmuje opieką wychowawczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat zgromadzonych w trzech grupach wiekowych.

 

W ramach czesnego oferujemy cztery posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek) przygotowywane na miejscu, zgodnie z wdrożonym programem HACCP. Przestrzegamy zaleceń lekarzy i rodziców odnośnie diet żywieniowych dziecka. Przygotowujemy posiłki z pieczołowicie dobieranych produktów (świeżych warzyw i owoców). Jadłospisy przygotowywane są w oparciu o zalecenia fachowców z zakresu żywienia. Jakość i kaloryczność posiłków podlega bieżącemu wglądowi SANEPiD-u. Zasadą obowiązującą w kuchni jest zapewnienie dzieciom posiłków i napojów zgodnie z ich zapotrzebowaniem.

 

Budynek przedszkolny spełnia wszelkie normy unijne (Ppoż, BHP, HACCP).

Przedszkole posiada także własny plac zabaw z uwzględnieniem sukcesywnego udoskonalania i zagospodarowania placu. Organizujemy zajęcia tak, aby codziennie dzieci przebywały na świeżym powietrzu, również w formie spacerów.

 

Placówka nasza jest przedszkolem o charakterze dwujęzycznym. Prowadzi edukację języka angielskiego. 

Zapewniamy opiekę, wychowanie i zajęcia dydaktyczne na najwyższym poziomie wykazując się niebywałą pasją. Jesteśmy placówką w pełni profesjonalną, otwartą zarówno na potrzeby dzieci, jak i rodziców. Problem adaptacji jest rozwiązywany z uwzględnieniem sugestii rodziców w atmosferze wzajemnego zaufania i tolerancji.

W roku szkolnym 2018/2019 do Kubusia Puchatka nabór odbywa sie na zasadach placówek publicznych.

Serdecznie Zapraszamy!

 

Opłaty za przedszkole

 

pobyt dziecka w przedszkolu - 1 zł za każdą godzinę ponad godziny realizacji podstawy programowej (8.00-13.00)

wyżywienie dziecka - 10 zł za 1 dzień

(jeżeli dziecko nie uczęszcza stawki nie są liczone)

 

Pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowany jest za pomocą kart magnetycznych.

Nieodbicie karty powoduje automatyczne naliczanie godzin pobytu.

 

Wpłaty należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca, 

Od nieterminowych wpłat  naliczane są odsetki.

konto nr   64 1020 1055 0000 9602 0018 6700

W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za jaki dokonana jest wpłata.

 

 

 

Komitet Rodzicielski 

 

W tym roku Rodzice zaakceptowali miesięczną składkę w wysokości 60zł.

Od października aktualne konto nr   76 1160 2202 0000 0003 6071 8283

W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za jaki dokonana jest wpłata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

 

 

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

„KUBUŚ PUCHATEK”

W GRODZISKU MAZOWIECKIM

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA PLACÓWKI, SIEDZIBA, OSOBA PROWADZĄCA

§ 1

Nazwa Placówki brzmi: Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek”, dalej zwane – przedszkole. Od 1.09.2018r pracujące na zasadach przedszkola publicznego.

§ 2

Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Kopernika 15A stanowiący własność Marianny Kazimierczak.

 

§ 3

Przedszkole posiada własny plac zabaw.

 

§ 4

Osobą prowadzącą przedszkole jest dyrektor Marianna Kazimierczak.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 5

Celem przedszkola jest szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem
i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie
i przygotowywanie do rozpoczęcia nauki w szkole oraz pomoc rodzicom
w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.

 

 

 

§ 6

Zadaniem przedszkola jest organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych oraz realizowaniu dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej. Realizacja wynikających zadań następuje poprzez:

 

                                                                                                                                                                    § 7

 1. Program pracy wychowawczo-dydaktycznej ma charakter otwarty a treści jego są integralnie powiązane.
 2. Działania wychowawczo-dydaktyczne nauczyciela opierają się na przedkładaniu zadań programowych na zadania rozwojowe dla poszczególnych dzieci, oparte są na obserwacji i stawianej diagnozie pedagogicznej.
 3. Całokształt pracy wychowawczej w przedszkolu umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
  i religijnej. Ma wpływ na kształtowanie, rozwijanie zainteresowań
  i uzdolnień dzieci.

 

                                                                                                                                                                     § 8

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania w ścisłym współdziałaniu
  z rodzicami oraz innymi instytucjami zainteresowanymi współpracą.
 2. Placówka przedszkola udziela dzieciom pomocy psychologicznej
  i pedagogicznej poprzez:

- udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury psychologicznej i pedagogicznej,

- kierowanie dzieci na badania psychologiczno – pedagogiczne.

 

RODZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA I KOMPETENCJE

 

              § 9

Organami przedszkola jest: DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 

                 § 10

Dyrektor przedszkola posiada pełne kompetencje w:

 1. Zarządzaniu przedszkolem (ważne decyzje podejmuje po konsultacji z organem nadzorującym)
 2. Reprezentowaniu placówki na zewnątrz
 3. Sprawowaniu nadzoru pedagogicznego

 

 

 

                  ROZDZIAŁ IV

                   ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

                § 11

Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest odpowiednio do potrzeb dzieci w oparciu o program wydawnictwa WSiP. Pakiet: „ Plac zabaw “.

 

                  § 12

Dzienny czas pracy przedszkola wynosi do jedenastu godzin, od 7.00 do 18.00.

 

                   § 13

Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się pierwszego września każdego roku.

W przedszkolu obowiązują następujące terminy przerw jego pracy:

- w okresie wakacji: 1 – 31 sierpnia

- w dni ustawowo wolne od pracy oraz 24 grudnia (Wigilia)

 

                       § 14

Przedszkole obejmuje opieką wychowawczą dzieci w wieku przedszkolnym zgromadzonych w czterech grupach wiekowych.

 

                         § 15

Organizację pracy grupy w ciągu dnia określa rozkład dnia.

 

 

 

                           § 16

Posiłki zapewniane są w ramach stawki żywieniowej w wysokości 10zł dziennie, uiszczanej przez Rodziców do 5 dnia każdego miesiąca.

Zajęcia dodatkowe wg. uznania Rodziców to: rytmika, ceramika, j. angielski.

Cenę poszczególnych zajęć dodatkowych ustala nauczyciel prowadzący.

 

                               § 17

Za bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu w czasie przyprowadzania i odbierania odpowiadają rodzice lub opiekun do chwili osobistego powierzenia dziecka opiece wychowawcy.

 

                                 § 18

Dziecko może być odbierane z przedszkola wyłącznie przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby zapewniające pełne bezpieczeństwo upoważnione na piśmie przez rodziców.

 

                                  § 19

Rekrutacje na nowy rok szkolny rozpoczynamy zgodnie z ustawą, w przypadku wolnych miejsc dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku. Za każdy dzień zwłoki w opłatach należnych placówce będą pobierane odsetki. Po upływie dwóch miesięcy z nieuregulowanymi opłatami nastąpi zawieszenie dziecka
w uczęszczaniu do przedszkola.

 

 

 

 

                                     § 20

Prowadzący przedszkole może skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola w przypadku:

- uchylania się rodziców od terminowego dokonywania opłat za pobyt dziecka
w przedszkolu.

 

                                           RODZIAŁ V

                                            PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

                                         § 21

W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, zastępcę dyrektora, nauczycieli i personel pomocniczy.

 

                                           § 22

Dyrektor w szczególności:

- kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola i ponosi odpowiedzialność za całokształt tej działalności,

- zatrudnia nauczycieli i personel pomocniczy,

- ustala podział czynności.

 

                                              § 23

Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za:

- jakość i wyniki tej pracy,

- zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,

- tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności
i zainteresowania,

- prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej,

- współpracę ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnej z odrębnymi przepisami.

 

                                                 § 24

Nauczyciel obdarza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków
i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

- poznania, ustalenia potrzeb rozwojowych ich dziecka,

- ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

- włączenia w działalność przedszkola.

-powołania Rady Rodziców

-Skarbnika

 

                                                   § 25

Pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania praw dziecka zawartych w Konwencji o prawach Dziecka.

 

 

 

 

 

 

                                 RODZIAŁ VI

                                                                                                                                                         FINANSOWANIE PRZEDSZKOLA        

 

                                                    § 26

Przedszkole jest finansowane z: wpłat rodziców za posiłki oraz złotówki za każdą godzinę ponad podstawę programową a także dotacji z Urzędu Miejskiego
w Grodzisku Mazowieckim.

 

 

                     ROZDZIAŁ VII

                      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

                                                         § 27

Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej.

 

                                                            § 28

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty. 

 

                                                             § 29

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy Prawa Oświatowego.

 

 

 

                                                               § 30

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

                                                               § 31

Zmian w Statucie może dokonywać, w formie aneksu, osoba prowadząca przedszkole tj. Marianna Kazimierczak.

 

                                                                  § 32

Przedszkole będzie funkcjonowało na zasadach przedszkola państwowego od 1.09.2018r.

                                                                                                                                                                                                  § 33

Niniejszy Statut został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Statut jest aktualny od dnia 03.09.2018r.